7 جهت گیری شناختی تأثیرگذار بر طراحان UX و شیوه جلوگیری از آنها

جهت گیری هایی در رابطه با علوم شناختی که با یادگیری و سعی در رفع آنها می توانیم طراح UX بهتری باشیم