۷ جهت گیری شناختی تأثیرگذار بر طراحان UX و شیوه جلوگیری از آنها

زمان مطالعه: ۷ دقیقه جهت گیری هایی در رابطه با علوم شناختی که با یادگیری و سعی در رفع آنها می توانیم طراح UX بهتری باشیم